am dan axis

Canolfan therapi newydd sydd wedi ei leoli yng nghanol Bangor yw Axis Therapy Limited. Mae maes parcio cyfleus ger llaw.

Mae'r ganolfan yn darparu safle o'r safon uchaf i weithwyr gofal-iechyd proffesiynol a'i cleifion, mewn amgylchedd croesawgar a chefnogol.

Mae ystafelloedd therapi, cynghori a stiwdio ar gael llawn amser neu ar gyfer sesiynau. Hefyd ar gael ar benwythnosau ar gyfer gweithdai a chyrsiau.

cysylltwch a axis

Os hoffech chi siarad ag ymarferydd neu wneud apwyntiad a fyddech cystal â chysylltu â’r therapydd perthnasol gan ddefnyddio eu manylion cysylltu ar y dde.

Os ydych angen gwneud ymholiad ynglyn â rhentu ystafell therapi a fyddech cystal â defnyddio’r ffurflen isod ac fe wnawn ni ymateb i’ch ymholiad mor fuan â phosib.

ymarferwyr axis

 • Allergy & Massage Therapy - Clare Drew07941 641597
 • Chrissy Rolfe - Counselling/Psychotherapy07702 851258

  Mae Chrissy Rolfe yn cynnig Cwnsela a Seicotherapi gyda'r bwriad o gynnig cyfleoedd i bobl archwilio a darganfod ffyrdd o fyw'n fwy dyfeisgar, a byw bywyd mwy llesol, er mwyn ymdrin yn fwy cadarnhaol â'u perthnasau, eu cartref a'u gwaith. Mae pobl yn dod i therapi er mwyn ymchwilio i faterion gan gynnwys:- Problemau gyda pherthnasau, iselder, straen, problemau gyda'u gwaith, anhwylderau bwyta, caethineb, profedigaeth, ymddygiad hunanladdiad ag hunan niweidio, pryder, panig, pryder cymdeithasol, ffobia, straen wedi trawma, camdriniaeth rywiol, ac ati. Trefnir sesiynau yn wythnosol neu'n bythefnosol i gychwyn, yn ddibynnol ar yr angen, drwy apwyntiad. Arolygiaeth Glinigol- wedi ei ddarparu i gwnselwyr a seicotherapyddion, o amrediad o foddolrwydd, i gynnwys gweithwyr dan hyfforddiant, i wella eich datblygiad a'ch ymarferiad. Mae Chrissy Rolfe yn Seicotherapydd cofrestredig, gyda'r Cyngor Prydeinig i Seicotherapi, a Dadansoddwraig Ryngweithredol Cofrestredig yn ymwneud â moeseg a safonau. I gael fwy o wybodaeth rhowch alwad i 0770 285 1258 neu 01248 362229, neu trwy e-bost.


  Send Email

 • Helen Yates - Counselling07895 945564
 • Homeopathy & GAPs -Heather Melville 01248 352336

  Mae homeopathi yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o feddygaeth yn y byd heddiw. Mae'n system gyflawn o feddyginiaeth a ddefnyddiwyd er 200 o flynyddoedd a mwy. Mae homeopathi yn ceisio trin achos yr afiechyd, drwy gryfhau bob unigolyn (yn gorfforol, meddyliol ac emosiynol) a galluogi'r corff i wella ei hun. Mae: Yn ddiogel, ddim yn gaeth, yn ddiwenwyn. Rwyf wedi bod yn gweithio fel homeopath yn ardal Gogledd Cymru ers 2001. Mae pobl o bob oedran gydag amrywiaeth eang o symptomau yn dod ataf am driniaeth. Rwyf wedi fy nghofrestru gyda'r ‘Alliance of Registered Homeopaths'; corff proffesiynol sy'n gorfodi ei aelodau drwy god proffesiynol o foeseg ac arferion. Rwy'n diweddaru fy nysgu yn rheolaidd gyda hyfforddiant pellach mewn homeopathi a dulliau iechyd holistig. Rwy'n cynnig apwyntiadau byr (15 - 20 munud) i gyflyrau llym ac ymgynghoriad llawn (1.5 awr) am anhwylderau mwy cronig. Os ydych chi'n ansicr ynglŷn â hyd yr apwyntiad y byddwch chi ei angen, neu os oes gennych gwestiwn am eich symptomau penodol, mae croeso i chi gysylltu â mi am sgwrs. Nid oes ymrwymiad arnoch. Rwy'n cynnig gwasanaeth proffesiynol ond ymlaciol, ac yn croesawu'r cyfle i'ch helpu i ddarganfod ffordd symlach, fwy cyflawn i well iechyd. Am ragor o wybodaeth:


  Visit website
  Send Email

 • Nikki Davies - Counselling01248 360999

  Mae Nikki Davies yn cynnig ffordd eclectig o gwnsela; mae hynny'n golygu ei bod yn troi at wahanol athroniaethau wrth weithredu mewn ffordd sydd, yn ei hanfod, yn canolbwyntio ar atebion. Mae ei phrofiad yn ymwneud â gwaith i helpu unigolion ag amrywiaeth o broblemau. Mae'n cynnig gwasanaeth dwyieithog. Ffoniwch Arfon Therapy a bydd Nikki yn dychwelyd eich galwad i drafod eich gofynion unigol.


  Send Email

 • Physiotherapy - Arfon Physiotherapy01248 360999

  Mae Ffisiotherapi Arfon yn ganolfan o ragoriaeth gyda'i lleoliad ym Mangor (Gogledd Cymru) sy'n arbenigo mewn triniaeth gyflawn, ac adferiad o anhwylderau cyhyrysgerbydol.


  Visit website
  Send Email

 • Rosemary Menelaou-Psychotherapist07780 861216
 • Samantha Edwards - Counselling07737129334
 • Sioned Lewis - Psychotherapy/Supervision07827 888214

  Mae Sioned Lewis yn Seicotherapydd Cwnsela cofrestredig gyda'r (BACP) Cymdeithas Brydeinig Cwnsela a Seicotherapi. Mae hi'n cynnig cyfle i gleientiaid archwilio problemau, prosesu eu teimladau, a datblygu gwydnwch a lles personol. Mae’n arbenigo mewn Cwnsela sy’n Canolbwyntio ar y Person {Person Centred Therapy} ond hefyd yn cynnig dull ‘Intergrative’, sydd wedi ei deilwra i weddu i anghenion unigol y cleient. Mae Sioned yn gweithio gydag ystod eang o faterion y gall cleientiaid ddod i gwnsela, sy'n cynnwys: iselder, hunan-niweidio, meddyliau am hunanladdiad, straen ôl-drawmatig, trawma, pryder, cam-drin rhywiol, profedigaeth, materion sy'n gysylltiedig â gwaith, cwnsela perthynas, cwnsela plant a phobl ifanc ac amryw o faterion eraill. Mae hi wedi arbenigo mewn therapi Gobaith ac mae ganddi gefndir eang o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae Sioned hefyd yn Oruchwylwraig gymwysedig sy'n darparu goruchwyliaeth glinigol ac ymgynghorol i gwnselwyr neu seicotherapyddion proffesiynol sydd wedi eu hyfforddi mewn amryw o agweddau a chefndiroedd. Gellir trefnu sesiynau yn wythnosol, bob pythefnos, neu bob mis (ar gyfer goruchwyliaeth). Mae Sioned yn Seicotherapydd Cwnsela dwyieithog sy’n cynnig sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.


  Send Email

 • Traditional Thai Massage -Tracey Joscelyn01766 770610
 • Yoga with Jayne Eldridge 07496 900074